YORUBA SONG BY ASA

Another Asa song in Yoruba - translation is below English 


Bimpé n ba mi wi Bimpe is mocking me
O f’owó sinu business mi She’s meddling in my business
Èmí re kò lè gbe She can’t handle me
O kan saájú mi bímo ni She just had a baby first
Mo gbó pé o mo mi loju I heard you glared at me
O n nla gboa nipa business ni You’re gossiping about my business
Òrò èmí rè kò le ni You can’t take me
Ègbón rè fé mi ni It’s your older brother who wants me
Ègbón rè tó n fé mi lowo ni o Your older brother is the one who loves me
Mo tí ya fún I’ve chosen
Ègbón rè, ègbón rè haa Your brother
E ba mi so fun baby yen Tell this babe for me
Fún baby yen For that babe
Tó n wole yen Who is coming in
E ba mi kílò fún Warn her for me
E kílò fún ya Warn her
E ba mi so fún sisi yen Tell this chick for me
Fún sisi yen For this chick
Tó kun atike Who wears talcum powder
E ba mi kílò fún Warn her for me
E kílò fún ya Warn her
Bimpé rí mi fín Bimpe disrespects me
O n huwá omo laisimoyé She’s behaving like a child without wisdom
Mo ronú pìwàdà I’m thinking deep about this
Omo inu mi lo n ba mi wi That a younger person is talking to me this way
Ilé ana mo re l’Oyó
Wa kúkú yen si mi
Irè ò l’aponle You don’t have appreciation
O de fé ki ènìyàn fe e silé And you hope someone will marry you
Ègbón rè tó n fé mi lowo ni o Your older brother is the one who loves me
Mo tí ya fún I’ve chosen
Ègbón rè, ègbón rè haa Your brother
E ba mi so fun baby yen Tell this babe for me
Fún baby yen For that babe
Tó n wole yen Who is coming in
E ba mi kílò fún Warn her for me
E kílò fún ya Warn her
E ba mi so fún sisi yen Tell this chick for me
Fún sisi yen For this chick
Tó kun atike Who wears talcum powder
E ba mi kílò fún Warn her for me
E kílò fún ya Warn her
Ègbón rè tó n fé mi lowo ni o Your older brother is the one who loves me
Mo tí ya fún I’ve chosen
Ègbón rè, ègbón rè haa Your brother
E ba mi so fun baby yen Tell that babe
Fun baby yen to n wole ye That babe who is coming in
E ba mi kílò fun Warn her
E kílò fun yeah Warn her
E ba mi so fun baby yen tó gbomo pon, tó ku atike Tell the girl who backs a baby and wears makeup
E ba mi kílò fun, e sòrò fun yeah Warn her, tell her
E ba mi so fun baby yen Tell the babe
Kó fo sòké, kó fi mi le She might as well just jump up and down, and leave me alone
Ti kò ba wo, kó la rí mo lé She can smash her head against the floor [go to hell]
E ba mi kílò fún Warn her
E kílò fún yea Warn her
E ba mi so fún baby yen Tell the babe
Kó fo sòké, kó fi mi le She might as well just jump up and down, and leave me alone
Kó rin lòfá She should walk away
E ba mi kílò fun Warn her
E sòrò fun yea Tell her

No comments:

Post a Comment